واردات خودرو

انجمن واردکنندگان خودرو

شرط واردات خودرو به کشور از سوی رییس انجمن وارد کنندگان خودرو

آقای فرهاد احتشام زاده که تقریبا یک سال قبل، یعنی در آذر ماه ۹۴ موفق شد در انتخابات برگزار شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان یکی از اعضا هیات مدیره فدراسیون واردات اتاق بازرگانی …